İSG ve Genel İşletme Yönetimine Katkısı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Maliyeti

İSG ve Genel İşletme Yönetimine Katkısı

İSG ve genel işletme yönetimine katkısı işletmenin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermesiyle birlikte son derece önemli bir konudur. Hastalık ve sakatlıkla sonuçlanan her türlü iş stresi ekstra maliyetler oluşturur. Örneğin, ilk planda fark edilmeyen kaza ya da hastalık sonrası oluşan psikolojik ve sosyal problemler, yaşanan olumsuzlukların zamana bağlı sürdürülmesine ciddi etkenlerdir. Benzer olarak, kaza sırasında yaşanan teknik arıza ya da hasarlar vb. sonucu üretimi zamanında bitirememek, malı zamanında teslim edememek vb. farklı stres çeşitlerini, birinci planda yönetimi ve dolayısıyla tüm çalışılan toplumu farklı bir konuma götürmesi, görünmeyen maliyetlerin sadece birkaçıdır. Diğer taraftan, çalışma hayatındaki organizasyonel faktörler, üretkenlik ve bunlara bağlı olarak işletmelerin kârlılık hedefleri her bir kaza ya da hastalık vakaları sonrası geri gittiği aşikârdır. Yani, İSG’deki her bir yanlışlık, eksiklik, hata vb. şirketlerin nihai kârlılığını olumsuz etkilemektedir. Hastalık ve yaralanmalarla sonuçlanan bu istenmeyen olaylar silsilesi zaman içinde gelişir. Bu süre zarfında, bu tehlikeli olayların alınacak tedbirler ile ortadan kaldırılması mümkündür. Ancak, İSG sürecinde yaşanan bilgisizlikler, yanlışlıklar vb. alınması gereken müdahale imkânlarını sınırlandırır ve dolayısıyla süreç akamete uğrar, kaza kaçınılmaz olur. Dolayısıyla İSG sürecindeki en kritik nokta, planlama ve organizasyondur. Yani, en hayati nokta “İSG ile ilgili yapılacak işlerin yönetimi”dir. Yani, en önemli nokta “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” (İSGYS) dir.
İSG’nin sahadaki uygulama alanını İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri temsil eder. Dolayısıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin başarılı olarak uygulanması, amaçlanan kazasız ve hastalıksız iş ortamlarına yetişebilmek demektir. Diğer taraftan, İSG standartları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin en iyi şekilde uygulanabilmesi için, kriterlerden, amaçlardan ve prensiplerden oluşan bir çerçeve çalışma sistemi sunarlar. Bu standartlar, İSG çalışmalarında takip edilmesi gereken yolu ve dolayısıyla İSG yönetimindeki sürecin nasıl uygulanacağı üzerinde pratik tavsiyeler sunduklarından dolayı, uygulamaların başarısı artacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği’ne önem verilmemesinden meydana gelen tehlike ve risklerin çalışanların hastalanması, yaralanması veya ölümü ile beraber işletmeye getireceği zararlar psikososyal zararların ötesinde, organizasyon veya işletmedeki ekipmanın, sürecin bir kısmının ya da tümünün kaybedilmesi durumunda yaşanacak mali kaybı, riskleri hesaba katıldığında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin önemi tüm açıklığıyla anlaşılacaktır.

İSG Yönetiminin Katkıları

İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hâle getirilerek çalışanların katılımı sağlanacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili üst yöneticilere yapılandırılmış sistematik bir yaklaşım sağlar. Risk yönetimi yaklaşımı, birçok teknik değerlendirmeyi içine alan, yönetime tutarlı karar verebilme gücü sağlayan bir yöntemdir.

Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi programı ve aktivitelerinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

• İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyumu sağlar.
• Önceden görülemeyen olası kazaların telafisi ile yaşanacak maddi kayıpların önüne geçilmesi sağlanır.
• Organizasyona direkt faydalar sağlamak için yol göstericidir.
• Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların zarar görmemesini sağlar.
• Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve maliyetlerde tasarruf sağlar.
• Yönetimin karar verme kalitesini iyileştirerek, kaynakların verimli kullanımını sağlar.
• Azalan kaza ve yaralanmalar ile şirketin imajına katkıda bulunur.
• Tehlikelere maruz kalma ile ilgili yükselen bilinç ve anlayış ile kazalar azalır.
• Üretim ve denetimle ilgili etkin stratejik planlama yapılmasını sağlar.
• Şirketlere, operasyonları ile ilgili tehlikeleri iyi kavrama, iç ve dış durumlardaki değişikliklere etkin cevap verebilme kabiliyeti sağlar.
• İSG konusundaki tedbirsizlik yüzünden yaşanan kaza, yaralanma, hastalık, ölüm vb. sonrası şirketin kasasından çıkan yasal tazminatlar vb. düşecektir.
• Denetim sürecinin geliştirilmesi sonucu, zayıf ya da riske açık bölgelerin bilinmesini sağlar
• İş Sağlığı ve İş Güvenliği programlarının uygunluğu, verimliliği ve etkinliği anlamında olumlu ve teşvik edici sonuçlar elde edilir.
• İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
• Yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.
• Motivasyon ve katılımı artırır.
• Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır.
• Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabet gücünü artırır.
• İSG kültürü, İSG bilinci ve İSG faaliyetlerinin bilinçli gelişimi ve yayılmasını sağlar.
• Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
• Çalışanların iş yerinin olumsuz etkilerinden korunması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar.
• İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunmasını sağlar.
• Çalışanların memnuniyetindeki artış, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinin azalma sağlar.
• Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan
kaldırılması ve işletme güvenliğini tesis eder.
• Resmî makamlar önünde, organizasyonun iş güvenliğine karşı duyarlı olduğu izlenimi ve yasal ceza riskinin azalmasını sağlar.
İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. Planlı ve düzenli çalışmaları sağlamak üzere oluşturulan “rehber standartlarda” amaçlananların bazıları:
• Çalışanların ve diğerlerinin maruz kaldıkları riskleri minimize etmek,
• İşin performansını artırmak,
• Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj oluşturmak.

Bu tip rehberler ve standartlar etkin bir İSG Yönetim Sistemi için temel olan başlıkları kapsamaktadır:

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi geliştirme,
• Diğer yönetim sistemleri ile bağlantı kurma vb. konularında rehberlik etmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, işletmelere kâr ve rekabet avantajı sağlamaktadır. İşletmeler, gelişmiş ülkelerle rekabet etmek için İSG
Yönetim Sistemlerindeki adımları eksiksiz ve verimli bir biçimde uygulamalıdır.

İSG Kültürüne Katkısı

İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımı tehlike, emniyet, sağlık vb. hakkında toplumda yerleşen yanlış kanı ve algıların rehabilite ve tedavisiyle işe başlar.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde ise iş kazalarının ya da meslek hastalıklarının kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargılarının ciddi birer algı eksiklik ya da psikososyal faktörler ile yönünün değiştirildiği, sönümlendiği bilinmektedir. Zira özellikle geri kalmış ya da ilerlemekte olan ülkelerde, İSG kültürü hemen hemen ya hiç gelişmemiş, ya da yeni yeni filizlenmeye başlamıştır.İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi, yalnızca üst yönetimin sorumluluğunda olmayıp, müdürlerin her birini veya firma danışmanlarını veya İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ile tüm çalışanları işin içine sokar. Organizasyonel öncellikleri belirleyen üst yönetimden, bir kazayı veya potansiyel tehlikeyi gözlemleyebilecek çalışana kadar herkesi kapsar ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin taahhüdünü gerektirir. Etkin bir risk yönetimi kültürüne sahip olmak demek, insanların içinde birlikte çalışabilecekleri ve herhangi bir kayıp olmadan önce potansiyel problemleri tanıyabilecekleri ve bunları ortadan kaldırabilecekleri proaktif bir yaklaşıma sahip olmaları demektir. Etkin bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetim Kültürü” için herkesin buna gerçekten inanması gerekir. İş emniyeti önceliği hakkında yönetimden gelen istikrar sinyalleri, tehlikelerin ve risklerin kontrol edilmesi ve tanınması için önemlidir. Uygun bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü”nü başarmak için, bir organizasyonun risklere karşı sahip olacağı genel davranış biçiminin büyük önemi vardır.

İSG ve Genel İşletme Yönetimine Katkısı hakkında Efor OSGB Uzmanlarına danışabilirsiniz…

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB