İşyeri Ortam Ölçümleri

Anasayfa » İşyeri Ortam Ölçümleri
İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri: İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Efor OSGB olarak işyerinizin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla işyerindeki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin ölçümü, testi ve değerlendirme hizmetlerini veriyoruz.

İşyeri Ortam Ölçümleri

1. Ortam Titreşim Ölçümü
2. Termal Konfor Ölçümü
3. Gürültü Ölçümü
4. Toz Ölçümü
5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
6. Aydınlatma Ölçümü
7. Elektromanyetik Alan Ölçümü
8. Silika Ölçümü
9. Aeresol Ölçümü
10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
12. Makine Gürültüsü Ölçümü
13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
4. Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
5. Silika Ölçümü
6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Ortam Ölçümü Raporu

Ortam ölçümü raporu için parametreler belirlenir , sonraki aşama metot belirlenmesi ve ön incelemedir. Ölçümü yapan uzman kişiler çalışmalarında, ölçüm ve raporlama olarak esas alır.

Ortam Ölçümü Ön inceleme;

  • Mümkünse ön incelemeye yardımcı olması açısından daha önce yürütülen ortam ölçüm raporları yerinde incelenmektedir.
  •  İş güvenliği yetkilisi ve/veya ilgili bölüm şefleriyle birlikte iş yerinin ölçüm yürütülecek bölümlerinde inceleme yapılmaktadır.
  •  Çalışma yapılan alanlarda, ön inceleme öncesi temin edilen yardımcı dokümanlar, belgeler, veriler ile birlikte çalışanlar ve çalışan şefleriyle görüşme esnasında olası önemli/dikkat çeken gürültü, nem, aydınlatma kaynakları, yürütülen işler, kullanılan cihazlar, alet, ekipmanlar, değişken malzeme kullanımları, çalışma grupları, çalışma süreleri İş Analizi Formu ile kayıt altına alınır. Her bir bölümdeki yapılan ortam ölçüm karakteristiği ilgili standardı ile uyumlu Kontrol Listesi deney personeli tarafından doldurmaktadır.
  •  Ön inceleme esnasında bölümlerdeki çalışma süreleri kesin olarak belirlenemiyorsa, çalışma süresi firma tarafından doldurulmaktadır.
  • Ön inceleme sonucunda ortam ölçümlerin stratejisi belirlenmektedir.
  •  İş Hijyeni Ölçüm Sayıları için İş Hijyeni Ön İnceleme Tutanağı doldurulmaktadır.

Ortam Ölçümü Aşamaları bu şekilde sıralanabilmektedir.

Strateji belirlendikten sonra gerçekleştirilen ortam ölçümleri için ön hazırlık tutanağı hazırlanmaktadır.

Ortam Ölçümü Ön Hazırlık;

Ölçümlere başlamadan önce ortam ölçümünün birlikte yürütüleceği işyeri çalışanları ölçümün nasıl yürütüleceği hususunda (ölçümün amacı, nasıl yapılacağı ve normal çalışma düzeninin dışına çıkılmaması, ortam ölçüm cihazını çıkarmamaları) bilgilendirilir.Ortam Ölçümleri cihazların kullanım talimatlarına uygun olarak yürütülmelidir.

Ortam Ölçümü sonucunda kayıt formu hazırlanır, raporlama oluşturulur.

Bu raporlama:

a- genel bilgiler
b- iş analizi
c- cihazlar
d- Ortam ölçümü notları
e- sonuçlar ve değerlendirmeler olarak maddelenir.

Rapordaki başlıklar:

A- ORTAM ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN: İlgili Kişi, Ölçüm Yapılan Yerin Adresi, Ölçüm Tarihi , Alan Özellikleri, Durumu, Kontrol Nedeni
B- TESİS BİLGİLERİ: Tesise Ait Proje Var Mı? , Tesisin Kullanım Amacı Vs.
C- ORTAM ÖLÇÜM BİLGİLERİ: Ölçüm Cihazı , Marka-Model , Seri No , Hata Sınıfı, Ölçüm Yöntemi
D- ÖLÇÜM SONUÇLARI
E- SONUÇ VE ÖNERİLER
Başlıklar yer almaktadır.

Ortam Ölçümleri Yenilenme Süreleri

Ortam ölçümleri yenileme süreleri İş Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan Risk Değerlendirmesi ile paralel olmakla birlikte bazı parametreler mevcuttur. Bunlar ; (mevzuatta belirtilen periyodik ölçüm zamanları hariç)

A) Çalışan sayısında değişiklik, proses, kulanılan hammadde, ekipman ,iş kazası ve işyeri ortam değişikliği gibi durumlarda
B) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi durumunda,
C) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi durumunda,
D) Uygulanan, belirlenen kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi durumunda yapılır, yenilenir.

İşveren bu durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni, ölçüm, test ve analizleri yaptırır ve tekrarlar. Bu durumda Risk Değerlendirmesi de tekrarlanırken güncel ölçümler istenir. Risk değerlendirmesine paralel olarak tehlike sınıfları sırasıyla 2, 4, 6 yıllık süre içerisinde yenileceğinden ölçüm ve kontrollerinde değerlendirilmesi ve yenilenmesi de bununla doğru orantılı olmaktadır.
Bu ölçümler müfettiş denetiminden önce, çalışanın sağlığı ve işyerinin uygun çalışma ortamı sağlanmasını teyit etmek amacıyla da yapılır. Ortamdaki riskler en düşüş maruziyet etkin değerini geçmemeli, buna uygun işveren Kişisel Koruyucu Donanım sağlamalıdır. Buna örnek olarak gebe çalışanların çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri 80 dB (A) yı geçmemesi sağlanır. Limitleri aşan gürültülü ortamdaki çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılması yasak olup, müfettiş kontrolünde gerçekleştirilen denetimlerde ortamdaki riskler limitini aşıyorsa işverene yaptırım uygulanmaktadır. Bu yüzden işveren yukarıdaki parametrelere binaen ortam ölçümleri yenilemelidir.
EFOR OSGB olarak ÇSGB tarafından yerine getirilmesi istenilen belgeleme, raporlama hizmetlerini veriyor ve arşivleme hizmeti ile kusursuz olarak is sağlığı ve güvenliği tedbirleri almanızı sağlıyoruz.

Ortam Kimyasal Ölçümleri

Endüstri de sektöre bağlı olarak çeşitli kimyasal madde kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasal maddeler genel olarak deri ile nüfuzunda veya solunduğunda ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Kimyasal maddelerin etkileri geçici rahatsızlıklardan kalıcı hasarlara kadar geniş bir aralıkta olup, bu etkiler kimyasaldan ne kadar vücuda alındığına ve kimyasalın ne kadar zehirli olduğuyla alakalıdır. Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen madde insan sağlığı başta olmak üzere üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddelerdir.Sorun oluşturan, oluşturabilecek kimyasal madde tanımlanmalı , işyerinin hangi bölümünde kullanıldığı ve işlem noktaları saptanmalıdır. Fakat bunları saptamak göz veya işitsel olarak mümkün değildir.

Kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerine oluşturduğu olumsuz etkilerin gözlemlenmemesi için kimyasal madde ile çalışılan ortamda kimyasal madde maruziyeti ölçümü yapılır ve Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik sınır değerleri ve uluslararası NIOSH, OSHA ve ACGIH sınır değerlerinin altında bulunan ortamlarda çalışmalar sağlanmaktadır.İşverenin yükümlülüğü kimyasal ve gaz ölçümünü yaptırılması ve sonuçlara uygun tedbir almasıdır.

Kimyasal maddelerin ölçümü;

Kimya sanayisi, Petrol sektörü, İlaç sektörü, Tekstil sektörü, Atık su arıtma tesisleri, Kaynak atölyeleri ve Tıbbi laboratuvarlarda formaldehit ve ksilen ölçümleri vb. sektörlerde yapılmaktadır.
Toksik gaz ve buhar konsantrasyonlarının tayininde kullanılacak “Renk karşılaştırma (Dedektör) Tüpleri” kısa süreli örneklemelerde (1-10 dakika) veya uzun süreli örneklemelerde 1-8 saat kullanılmaktadır. Kimyasal gaz-buhar ölçümlerde standart ‘’İşyeri Havası- Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler İle Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz’’ da yer almaktadır.

Uçucu Organik Bileşikler ve Özellikleri

Uçucu Organik Bileşikler alifatik ve aromatik yapıda, kaynama sıcaklığı 250 C‟ ye kadar olan, atmosferik foto kimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine sebep olan hüdrokarbonlardır. Metoduna uygun olarak zehirli gaz veya buhar konsantrasyonlarının tayini dedektör tüple anlık ortam ölçümünün yapılmasını ve raporlanmasını tanımlamaktır.

Uçucu Organik Bileşikler ölçümü nasıl yapılır?

Uçucu Organik Bileşikler ölçümünde hem tüp ve pompa kullanılıp, pompaya ortam şartlarına uygun tüp çeşidi kırılarak takılmaktadır. Anlık maksimum gaz yoğunluğunun ölçümü yapılıp, ölçülen değer, ortama ait sıcaklık ve basınç düzeltmeleri hesaba katılarak sonuç tablosunda belirtilmektedir. Çalışanların işyerinde maruz kaldığı kimyasalların değerlendirilmesinde, numuneler; en riskli noktadan, nefes alınan yükseklikten ve çalışanlara yakın bölgelerden alınmaktadır. Numune alınırken çalışanın güvenliği de düşürülmemelidir.

Ortam Ölçümü Yapan Firmalar

Meslek hastalıklarına sebep olan etkenleri doğru belirlenmesi için işyeri ortamındaki kişisel maruziyet faktörleri ve çalışma ortamına uygun kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için ortam ölçümü yapan firmalar ile iletişime geçip ortam ölçümü hakkında detaylı bilgi alın.

Ortam Ölçümü Fiyatları

Ortam ölçümü fiyatları hakkında araştırma yapıyorsanız öncelikle dikkat etmeniz faktör OSGB firmasının bu konuda kaliteli referanslara sahip olmasıdır. Ekip ortam ölçümü hakkında bilgili olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.  Ortam ölçümü fiyatları hakkında detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişim kurabilirsiniz.

Ortam Ölçümleriyle İlgili Yönetmelik:

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721

Tozla Mücadele Yönetmeliği: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2301/33287

İŞGÜM

Efor OSGB İstanbul; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır. Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!