Acil Durum Eğitimi

Anasayfa » Acil Durum Eğitimi

Acil Durum Eğitimi | Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem bilinci, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Efor OSGB Uzmanları olarak, her işletmenin yapısına özel olarak; Afet ve acil durum planlarının düzenlenmesi ve eğitimlerin verilmesi ve tatbikatları organize etmekteyiz

Acil Durumların Planlanması ve Tabikat Eğitimleri

18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır.

1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bu değişiklik ile;

 • İşyerlerindeki mevcut acil durum ekipleri ve dokümanları, altı ay geçerli olup bu süre zarfında, yeni ekiplere uygun olarak görevlendirmeler ve dokümanların güncellenmesi sağlanmalıdır. (Son tarih: 1 Nisan 2022)
 • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken, risk değerlendirmesi sonuçlarının yanı sıra; yangın ve patlama ihtimali, tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali ile sabotaj ihtimali de dikkate alınacaktır.
 • İşyerlerinde bu Yönetmelik kapsamında; söndürme, kurtarma ve koruma, ilk yardım konularında gerekli donanıma sahip yeterli sayıda çalışandan oluşan ekiplerin görevlendirilmesi gerekmekte olup bu yükümlülük işverene aittir.
 • Küçük işyerlerinde acil durum ekiplerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak amacıyla; söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için en az 1 çalışanın görevlendirilmesi hususu, tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın 10’dan az çalışanı olan tüm işyerlerine yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca acil durum ekiplerinde görevlendirilen çalışanlara, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak verilecek eğitimlerin kimler tarafından verilebileceği belirtilmiştir.

Acil Durumlarla ilgili Yönetmeliğe göre İşveren Ne yapmalıdır?

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olaylardır.

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planıdır.

İşyerlerinde aşağıda yer alan acil durum ekiplerini oluşturulmalıdır:

 • Söndürme ekibi
 • Kurtarma ekibi
 • Koruma ekibi
 • İlk yardım ekibi

İşyerinde söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerinde:

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana kadar,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana kadar,
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar

uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı, çalıştığı OSGB‘den acil durum eğitimi  aldırarak, destek elemanı olarak görevlendirir.

10’dan az çalışanı olan işyerlerinde; acil durumlara ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak ve birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az bir çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir.

Acil Durumlara Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır!

Acil durum planı, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. Acil durum planı kapsamında hazırlanan tahliye planı, işyeri bina ve eklentilerinin giriş ve çıkışları ile katlarda, çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır. işyerleri için en geç yılda bir tatbikat yapılır tüm çalışanlar bilgilendirilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve depremle-yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Yangın Eğitimi

 • Yangın Nedir? Yanmanın Çeşitleri, Yangının Çıkış Sebepleri, Oluşum Safhaları
 • Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
 • Yangın Söndürme Maddeleri ve Cihazlarının Çeşitleri
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması, Bakımı, Kontrolü
 • Yangın Anında Hareket Tarzı
 • Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
 • Acil Eylem Planları
 • Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları

Deprem Eğitimi

 • Depremle ilgili tanım ve açıklamalar,
 • Deprem öncesinde alınması gereken tedbirler,
 • Deprem esnasında yapılması gerekenler.
 • Deprem sonrası yapılması gerekenler.
 • Deprem tatbikatı yapılması

Afet-Arama-Kurtarma-Tahliye Eğitimi

 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Afet ve Acil Durumlar (Yangın, Deprem, Sel, İşyeri Kazaları vb)
 • Temel Afet Bilinci
 • Türkiye’deki Afet Yönetim Sisteminin Gelişimi
 • Arama ve Kurtarma Tahliye Temel Bilgileri
 • Afet ve Acil Durum Planları
 • Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi
 • Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi

Efor OSGB İstanbul, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

 

  Hizmet Talep Formu

  ŞİMDİ ARAYIN
  +90 (212) 211 4 211