Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş amacını, oluşumunu, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, 05.02.2013 tarihli 28550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği”, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesine ve 16.03.2004 tarihli ve 25404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02.03.2004 tarihli ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kuruluş amacı ;Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, ülke genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Oluşumu Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

 • Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı,
 • İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi,
 • İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kararı ile belirlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci. Belirlenen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin Görevleri

 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği politika ve stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek,Çalışanların ve işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulması konusunda görüş bildirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek.
 • Ülke çapında yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek.
 • Gerekli görülmesi durumunda çalışma grupları kurmak ve üyelerini belirlemek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek, Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak.
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, Konsey toplantılarında alınan her türlü karar ve düzenlemenin ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının uygulanmasını izlemek, görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Her yıl Mart ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait kurum faaliyet raporunu Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey sekretaryasına iletmek.

Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey toplantılarına başkanlık yapmak.
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin toplanma tarihi ve yerine karar vermek.
 • Üyeler tarafından gönderilen gündem önerilerini dikkate alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey gündemini onaylamak.
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin görüşleri doğrultusunda, çalışma gruplarında yer alacak üyeleri ve başkanlarını belirlemek.
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Konseyde alınan kararları Bakana sunmak
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.Sekretaryanın görevleri şunlardır:

 • Toplantı tarihini, yerini ve gündemini içeren davet yazılarını hazırlamak ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyelerine bildirmek.
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek.
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey ve çalışma gruplarının toplantıları için gerekli organizasyon ve koordinasyonu sağlamak
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak.
 • Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak.
 • Çalışma grupları üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarının ilerlemesini ve faaliyetlerini izlemek.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin Çalışma Usul ve Esasları

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey , yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilirler. Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet edilebilir. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en az bir ay önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir. Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar öncesinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyeleri, gündem maddesi önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey sekretaryasına yazılı olarak bildirirler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyeleri ve Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak Konsey sekretaryasına bildirebilir. Toplantı yeter sayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin toplantı gündemi; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyelerinden, çalışma gruplarından veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün teklifi ve Konsey Başkanının onayı ile belirlenir. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir.Çalışma grupları, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun bulunması halinde kurulur. Çalışma grubunun üyeleri ve başkanı Konsey Başkanı tarafından belirlenir. Çalışma grubu üyesi olarak; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyeleri, uzmanlık alanlarına göre üniversite, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri belirlenebilir. Ayrıca Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey üyesi, çalışma grubu çalışmalarında yer almak üzere, kendi kurumundan konuyla ilgili başka bir temsilciyi görevlendirebilir. Çalışma grupları, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey tarafından karar verilen çalışma konusu ve süresi ile ilgili çalışma planını hazırlayarak sekretaryaya gönderir. Çalışma grubu, yürüttüğü çalışmalar hakkındaki bilgileri, yıllık olağan toplantı tarihinden on beş gün önce sekretaryaya iletir. Çalışma grupları çalışmalarını tamamladıktan sonra, çalışma grubu Başkanı sekretaryaya yazılı olarak sonuç raporunu gönderir ve ilk Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey toplantısında raporunu sunar. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey faaliyet ve çalışmaları, Genel Müdürlükçe, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen Kurula teklif edilecek projelerin kabul edilen kısmıyla desteklenir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!