Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü

Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü

Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü | İşverenler, her türlü tozun meydana geldiği iş yerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, işverenler toza maruziyet riski bulunan çalışmalarda, türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak Yükümlülükler ve Risk Değerlendirmesi risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. İşveren ayrıca, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, iş yerinde bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi 02yapmakla yükümlüdür. Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır.

• Ortamda bulunan tozun çeşidi,

• Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,

• Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

• Mesleki maruziyet sınır değerleri,

• Toz ölçüm sonuçları,

• Alınması gereken önleyici tedbirleri,

• Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

Toz Ölçümü, Testi ve Analizi

İşveren, mevzuat gereği iş yerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizlere ilişkin çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında;

Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birer temsilci ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığından iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili bir iş müfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel Müdürlükten bir hekim ile bir mühendis veya bir iş güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren konfederasyonlarından birer temsilci ve Bakanlıkça uygun görülecek tozla mücadele ve toza bağlı meslek hastalıkları konularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerinden birer öğretim üyesinin katılımıyla kurulmuş Tozla Mücadele Komisyonu, tozla ilgili hangi sektörlerde rehber hazırlanması gerektiğine karar verir ve bu rehberlerin hazırlanmasında hangi kurum ve/veya kuruluşların görev alacağını belirler.

Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü – Toza Maruziyet

İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İş yeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, iş yeri hekimi veya İş Güvenliği Uzmanının gerekli görmesi hâlinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır. İşveren, tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;

• İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılmasını,

• Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasını,

İşveren, her türlü tozun meydana geldiği iş yerlerinde çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayini için yapılmakta olan iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yanı sıra;

• Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını,

• İş yerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanması

Sağlık Gözetimi ve Pnömokonyozdan Korunma

Çalışan ve çalışacak kişilerin yapılacak sağlık gözetiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

• İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneğine göre yapılır.

• Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve tozun cinsi dikkate alınarak iş yeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrarlanır ve her çalışan için sağlık kaydı tutulur.

Efor OSGB İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği Bizimle Emin Ellerde!…

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB