İşyerinde Gürültü Durumuna Karşı Çalışanların Korunması

İşyerinde Gürültü Durumuna Karşı Önlemler

İşyerinde Gürültü Önlemleri | İşveren, işyerinde ilgili (5 inci) maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin işyeri gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle;

 • İşyerinde Gürültüden kaynaklanabilecek riskler
 • İşyerinde Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar
 • İlgili (5 inci) maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri
 • Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları ile bunların önemi
 • Kulak koruyucularının doğru kullanılması
 • İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden yapılacağı
 • Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve ilgili (13 üncü) maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.

İşyerinde Gürültüyle mücadelede çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

İşveren, Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’in kapsadığı konularda ve özellikle;

 • İlgili (7 nci) maddeye göre gerçekleştirilecek olan risk değerlendirmesi
 • İlgili (8 inci) maddeye göre risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanacak tedbirler
 • İlgili (9 uncu) maddede belirtilen kulak koruyucularının seçilmesi, hususlarında çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

İşitme kaybı için sağlık gözetimi

İşyerinde Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla, İşveren;

 • Kanunun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda
 • İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hâllerde
 • İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

İlgili (5 inci) maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, ilgili (5 inci) maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir.İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti hâlinde; Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. İşveren;

 • İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
 • Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
 • Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular. Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.