İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 2016 yılından beri Efor OSGB müşterisi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Efor Osgb ile Anlaştı

2016 yılından beri Efor OSGB ile çalışan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü; 500’den fazla çalışanıyla İstanbul’da orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikeye karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetme amacıyla çalışmaktadır. İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Devletin ormancılık konusunu sistemli olarak ele alması Tanzimat Fermanı ile başlamış olup, 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir “Orman Müdürlüğü “ kurulmuştur. Fransa’dan getirilen ormancılık uzmanlarının yardımıyla 1857 yılında Orman Fakültesinin öğretime açılması, Orman Müdürlüğünün etkinliğini artırmıştır.

Atatürk’ün 1922 yılı Meclis açılış konuşmalarındaki: “Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir” sözleri, ormancılık hizmetlerimizin gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir.

İstanbul’un yüz ölçümünün YARISININ Orman Genel Müdürlüğü alanları olduğunu biliyor muydunuz?

Efor OSGB ile çalışan İstanbul Orman Genel Müdürlüğü 1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı kanunla hükmü şahsiyete haiz katma bütçeli bir idare olarak kurulmuştur. Aynı yıl yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern ormancılığımızın temeli atılmıştır. Bugün yürürlükte olan 6831 sayılı
Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarılmıştır. 1950-1960 yılları arasında orman suçlarının affını sağlayan ve dolayısıyla orman tahribine hız kazandıran dört af kanunu çıkarılmıştır.

Ormanların korunması Anayasal Hüküm altına alınmıştır. Bu Anayasal hükümler özetle, Devlet ormanlarının mülkiyetinin devir olunamayacağı, kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağını, devlet ormanlarının kanuna göre devletçe yönetilip işletileceğini; ormanların
korunması için Ormanlar içinde veya bitişiğinde yaşayan halkın kalkındırılması, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler alınması hüküm altına alınmaktadır.

Orman Bakanlığı ilk olarak 1969 yılında kurulmuş olup, Orman Genel Müdürlüğü bağlı kuruluş olarak Orman Bakanlığının bünyesinde yer almıştır. İlk Orman Bakanlığı varlığını 1981 yılına kadar sürdürebilmiştir. Bu tarihte Orman Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmıştır. Ancak Orman Bakanlığının kapatılması sonrasında her geçen gün önemi artan ormancılık faaliyet ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar, Bakanlığın 1991 yılında yeniden kurulmasına yol açmıştır. Nihayet 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlıkları birleşerek Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuş, Orman Genel Müdürlüğü de kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kuruluş olarak bu bakanlığın bağlı kuruluşu olmuştur.
2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuştur. İstanbul Orman Genel Müdürlüğü de bu Bakanlığın bağlı kuruluşu olmuştur.

Efor OSGB olarak İstanbul Orman Genel Müdürlüğü’ne İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermeyi kurumumuz için önemli bir referans olarak görüyoruz.

Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret ediniz: http://istanbulobm.ogm.gov.tr