İSG Risk Azaltma ve Kontrol Genel Esasları

Engellemenin Genel Esasları

İş yerinde İş sağlığı riskler kontrol edilirken yönetim stratejisi olarak aşağıdaki Engellemenin

Genel Esasları uygulanmalıdır:

 • Riskten kaçın, örneğin tehlikeyi veya görevi ortadan kaldır
 • Kaçınılamayacak olan riskleri değerlendir, örneğin risk değerlendirmesi
 • Risklerle kaynağında mücadele et, örneğin gürültülü bir jeneratörün etrafını çevir
 • İşi bireye adapte et. Faktörlerin arasında işyerinin tasarımı, iş ekipmanı seçimi ve ücretler, örneğin Ekranlı Araç (DSE) iş istasyonları 
 • Teknik ilerlemeye adapte olun, örneğin kutuların tekrarlayan ambalajlanması gibi işten kaynaklanan üst ekstremite bozukluğu riski bulunan görevleri makineleştirin
 • Tehlikeliyi tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanla değiştirin, örneğin Solvent bazlı bir boyayı su bazlı boya ile değiştirmek
 • Ahenkli genel bir önleme politikası geliştirin, örneğin işitme hasarlarının önlenmesi için zaman içinde uygulanan bir işitme koruma programı
 • Toplu önlemlere bireysel önlemlere göre öncelik verin, örneğin KKE verilmesinden ziyade tehlikeyi işyerinden uzaklaştıran yerel egzoz havalandırma sistemleri
 • Yeterli talimat verin

 

Genel Kontrol Hiyerarşisi

Genel kontrol hiyerarşisi engelleme esaslarında tespit edilen yönetim stratejisinin

detaylı uygulanmasını temsil eder ve bilhassa belirli bir durumdaki en etkili önlemlere

karar vermek için risk değerlendirme sürecinde kullanılır. Aşağıdaki öncelik sıralamasında dikkate alınmalıdır (faydalı bir hafıza yardımcısı: OAYK (Ölümü Engeller):

 • Doğal Güvenlik
 • Tehlikeyi ortadan kaldırın.
 • Yerine başka bir şey koyarak riski azaltın.
 • İnsanları tehlikeden tecrit edin.
 • Kontrol
 • Kişisel koruyucu ekipman.
 • Disiplin

 

Doğal Güvenlik

İSG, içsel güvenliği “eklenti güvenlik özelliklerine veya yönetim sistemlerine ve kontrol prosedürlerine dayanmak yerine kaynakta tehlikeden kaçınmayı veya ortadan

kaldırmayı vurgulayan temel bir yaklaşım” olarak tanımlayan “doğal güvenliği iyileştirme” olarak adlandırılan bir deniz güvenliği raporu hazırladı.

 

Ortadan kaldırma

Tehlikenin ortadan kaldırılması kazalar ve sağlık sorunlarının engellenmesinin en etkili yöntemidir. Bu, iki yöntemden birisiyle başarılabilir:

 • Görevi ortadan kaldır, örneğin şirket içinde yapmaktan ziyade hazır bileşenler satın almak
 • Tehlikeyi ortadan kaldır, örneğin ekipmanın kullanılacağı yere yakın bir elektrik prizi sağlamak suretiyle çekilir kablo ihtiyacının ortadan kaldırılması; işçilerin kaldırması yerine mekanik bir kaldırma ekipmanı kullanmak

 

Yerine Başka Bir Şey Koyarak Riski Azaltın

Daha güvenli bir alternatif koymak suretiyle risk kaynağında azaltılabilir, örneğin daha yüksek parlama noktası olan solvent kullanımı; inşaat şantiyelerinde düşük voltajlı aletler kullanımı; ‘çok toksik ‘ olan bir maddenin yerine ‘zararlı’ olan bir madde

konulması.

 

Tehlikeleri ve İnsanları Tecrit Edin

Risk, aşağıdaki yöntemlerle azaltılabilir:

 • Tehlikeyi tecrit edin, yani tehlikeyi çevrelemek veya tecrit etmek suretiyle insanlardan uzakta tutun, örneğin makinenin tehlikeli bir parçasına koruyucu konulması, makinenin gürültülü kısmının çevresinin sarılması, alev alıcı veya toksik maddelerin kapalı bir proses içinde kullanılması
 • İnsanları ayırın, yani insanları tehlikenin uzağında tutun, örneğin hafriyat yerlerinin etrafında bariyer dikmek, yapı iskelelerine korkuluk takmak, gürültülü alanlarda işçi kumanda odalarında ses yalıtımı yapılması, kaynakların tahribatsız muayeneleri için röntgen cihazı kullanılan yerlerin çevresine çit çekilmesi.

 

Kontrol

 • Mühendislik kontrolü, yani risklerin azaltılması için mühendislik tasarımı kullanmak, örneğin makinelerde gürültüyü azaltmak için naylon dişli çark kullanmak, kıstırmaları engellemek için konveyörler üzerinde atan rulolar, kontaminantları uzaklaştırmak için yerel egzoz havalandırma 
 • Çalışma modelleri veya yöntemlerini değiştirmek, örneğin tekrarlayan görevlere maruziyet sıklığını azaltmak için iş rotasyon sistemleri geliştirmek, gürültülü makineleri her gün yalnızca kısa bir süre için kullanmak, tehlikeye maruz kalan kişi sayısını azaltmak için yasak kuşaklar oluşturmak, tortu ayırma, vs. ihtiyacını engellemek için maddeleri dökme variller yerine küçük kaplarda satın almak.

 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Bu yöntem kendi başına tehlikelerin kontrol edilmesinin en az etkili aracıdır çünkü işçiler sıklıkla sağlanan KKE’leri kullanmazlar, vs. önce yukarıdaki diğer tüm

seçenekler dikkate alınmalı ve mümkün olduğunda sağlanmalıdır. Daha sonra KKE,

geriye kalan risklerden korunma aracı olarak veya sağlanan önlemlerin yedeği olarak

kullanılabilir. KKE korunması, diğer seçenekler uygulamaya konulurken bazı düşük

risk durumlarında da kısa bir süre için uygun olabilir.

 

Disiplin

Bu kısımda disiplin ek işçinin uygulamada olan çalışma sistemlerine ve onların

eğitimine uyma disiplinine atıf yapar.

Etkin organizasyonel ve davranışsal kontroller de zararların engellenmesinde

elzemdir. Risk kontrol stratejisi aşağıdakilerin sağlanması ihtiyacını da dikkate

almalıdır:

 

 • Bilgi
 • Eğitim
 • Talimat
 • Denetim
 • Emniyetli çalışma sistemleri (emniyetli işletme prosedürleri)
 • Çalışma izinleri
 • Öngörülebilir acil durumların üstesinden gelme prosedürleri.

 

Emniyetli çalışma pratiklerine veya ‘kurallarına’ bağlı kalmak için insanlara bel bağlamak riskin kontrol edilmesinin güvenilmez bir yoludur, fakat pek çok durumda

pek az alternatif vardır.

 

Kontrol Önlemlerinin Kombinasyonu

Pek çok durumda, yukarıdaki önlemlerin kombinasyonu gereklidir. örneğin , makineler mümkün olduğunca tehlikeler ortadan kaldırılacak ve geriye kalanlar kapatılacak (veya kısmen) şekilde tasarlanır. Operatörden gene de doğru prosedürleri izlemesi (disiplin) istenecektir ve kişisel koruyucu ekipman giymesi istenebilir.

 

Güvenlik İşaretleri ve Sinyaller

Güvenlik işaretleri ve sinyaller, kabul edilmiş bir sistem kullanılarak İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilerini iletme yöntemleridir. Güvenlik ‘işareti’ veya ‘sinyal’:

 • Tabeladır;
 • lşıklandırmadır
 • Akustik sinyaldir
 • Sözlü iletişimdir
 • El sinyalidir
 • Uyarı bandıdır
 • Uyarı levhasıdır, örneğin engeller, tehlikeli lokasyonlar, trafik güzergahları, vs.

 

Güvenlik işaretleri ve sinyallerinin ana amaçlarından birisi işaretleri mümkün olduğu

kadar görsel hale getirmek suretiyle okuma ve lisan zorluklarının üstesinden gelmektir. Bu, aşağıdakilerin kullanımıyla başarılır:

 • Resimli simgeler
 • Standart şekiller
 • Standart renkler

 

Özel Risk Türleri ve Özel Durumlar için Risk Değerlendirmesi Uygulaması

Yasal mevzuatlarda belirtildiği üzere tüm riskleri değerlendirme genel gerekliliğinin

yanı sıra, işverenler diğer düzenlemeler kapsamında risk değerlendirmeleri yapmaları ve belirli tehlikeler için kontrol önlemleri almaları istenebilir. Örneğin, görevlilerin ekranlı makine ve ekipmanlar, bireysel yük kaldırma, tehlikeli maddeler, gürültü, titreşim, yüksekte çalışma ve kişisel koruyucu donanımların seçimi ve kullanımı ile ilgili riskleri de değerlendirmelerini ve kontrol etmelerini gerektiren düzenlemeleri yerine getirmelidirler.

Yasal mevzuata göre genel değerlendirme uygulamasına göre yapılan işe uygun olarak değerlendirilmesi gereken başka çeşitli riskler de vardır. Bunlar, kayma-düşme, seyahat ve stres gibi örneklerdir.

 

Yangın Güvenliği Risk Değerlendirmesi

Değerlendirme tamamlandıktan sonra, işverenler, yangın riskini makul derecede

uygulanabilir olduğu ölçüde ortadan kaldırmak veya azaltmak için adımlar atmalı ve

kalan risklerle başa çıkmak için genel önlemler sağlamalıdır. Ayrıca:

 • Tesisler, malzemeler, maddeler ve iş faaliyetleri ile ilgili olası yangın risklerini tanımlanmalı ve yeterli bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır
 • Özellikle engelli çalışanlar veya ziyaretçiler ya da yalnız çalışanlar gibi hassas durumdaki kişiler de dahil olmak üzere, risk altında olabilecek kişileri belirlenmelidir.

 

Ekranlı Ekipman ve Makinelerin Risk Değerlendirmesi

Ekranlı ekipmanlar (DSE) en yaygın kullanılan çalışma ekipmanlarındandır ve açıkça

en tehlikeli olandan uzak olsa da, yanlış kullanılırsa geçici göz yorgunluğu, rahatsızlık, ve ağrı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin, iş istasyonları yanlış ayarlandıysa, ekranlı ekipmanlar zayıf bir şekilde düzenlenmişse veya kullanıcılar yeterli dinlenme molaları almıyorsa bir takım olumsuz sonuçlar oluşabilir.

Sonuç olarak, 1992 tarihli Sağlık ve Güvenlik (Ekranlı Ekipmanlar) Yönetmeliği, işverenlerin ve işlerin iyi tasarlanmış olmasını sağlayarak işverenlerin ekranlı ekipmanların çalışmalarından kaynaklanan riskleri en aza indirmelerini gerektirmektedir. Özellikle, bu şu anlama gelir:

 • Sağlık risklerini değerlendirmek ve azaltmak için tüm ekranlı iş istasyonlarını analiz etmelidir.
 • İş istasyonlarının ayarlanabilir sandalyeler ve aydınlatma gibi minimum ergonomik gereksinimleri karşıladığından emin olmalıdır.
 • Ekranlı ekipmanların çalışmasını, araları veya etkinlik değişikliklerini içerecek şekilde planlamalıdır.
 • Kullanıcılara yeterli bilgi ve eğitim sağlanmalıdır.
 • Ekranlı ekipmanların çalışması için talep üzerine gözlük ve gerekirse gözlük testi yapılmalıdır.

 

Bireysel Yük Kaldırma Risk Değerlendirmesi

Bireysel yük kaldırma, iş yerinde yaralanmanın en yaygın nedenlerinden biridir ve

sonuç olarak, işverenlerin, maruz kaldıkları riskleri değerlendirmek için bireysel yük

kaldırma operasyonları yönetmeliği 1992 kapsamında olması gerekmektedir. Aslında, düzenlemeler işverenlerin izlemesi gereken bir önlemler hiyerarşisi oluşturmaktadır :

 

 • Tehlikeli bireysel yük kaldırma işlemlerinden makul derecede mümkün olduğunca kaçınmak – örneğin, görevleri kaldırma ve taşıma ihtiyacını önlemek için iş sistemlerini yeniden tasarlayarak veya konveyörler veya kaldırma ekipmanları kullanılmalıdır.
 • Önlenemeyen .tehlikeli bireysel yük ·kaldırma operasyonlarından kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Yaralanma riskinin makul düzeyde uygulanabilir olduğu ölçüde azaltılması gerekmektedir.

 

Gürültü Risk Değerlendirmesi

İşverenler ayrıca çalışanları zararlı iş yeri gürültüsüne maruz kalmaktan korumak için

yasal sorumluluğa sahiptir. Kısacası, iş yerinde Gürültü Kontrolü Yönetmeliği 2005,

işverenlerin maruziyetin işçilerin işitmesi için bir risk oluşturması muhtemelse iş yeri

gürültü risklerini değerlendirmelerini ve bu riskleri azaltmak için uygun önlemleri

almalarını gerektirir. Mevzuata göre, bir sorun olabileceğine dair işaretler ve gürültü

riski değerlendirmesi gerekli, günde yarım saatten fazla gürültülü, elektrikli aletler veya makineler kullanan çalışanlar veya sadece iki metre arayla duyulacak seslerini

yükseltmek zorunda olan kişileri içerir. Gürültü riski değerlendirmeleri yetkili bir kişi

tarafından yapılmalıdır ve:

 • Gürültü riskinin nerede olabileceğini ve kimlerin etkilenme olasılığının nerede olduğunu belirlenmelidir
 • Çalışanların gürültü maruziyetine ilişkin güvenilir bir tahmin yürütülmeli ve bunu yönetmeliklerde belirtilen işlem ve sınır değerleriyle karşılaştırması gerekmektedir.
 • Yasalara uymak için gereken adımları belirlenmelidir. (Gürültü kontrol önlemleri ve personel için işitme koruması gibi konular için)
 • İşitme hasarı için sağlık gözetimi alması gereken çalışanlar veya özellikle işitme hasarı riski olan çalışanları tanımlanmalıdır.

 

Tehlikeli Maddelerin Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, çalışanların tehlikeli maddelere maruz kalmakla yükümlü

olduğunu gösteriyorsa, işverenler uygun önlemleri kullanarak maruz kalmayı önlemeli veya yeterince kontrol etmelidir. Ayrıca kontrol önlemlerinin uygun şekilde

kullanılmasını ve bakımını yapmalı ve çalışanlara ve yükleniciler gibi diğer kişilere,

izlenmesi gereken riskler ve önlemler hakkında yeterli bilgi, talimat ve eğitim

sağlamalıdır. 

Özellikle, işverenler öncelik sırasına göre:

 • Makul bir şekilde uygulanabilir ise zararlı bir madde kullanımını ortadan kaldırmalıdır. Örneğin, solvent bazlı ürünler yerine su bazlı ürünler kullanılmalıdır.
 • Maddenin daha güvenli bir formunu kullanmalıdır. Örneğin, daha hafif bir şey için tahriş edici bir temizlik ürününü değiştirilmelidir.
 • Daha az madde yayma işlemini değiştirmelidir.
 • İşlemi, maddenin kaçmaması için içine almalıdır.
 • Kaynağın yakınındaki maddenin emisyonlarını çıkarmalıdır.
 • Risk altındaki işçi sayısını minimumda tutmalıdır.
 • Uygun kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır.

 

Riske katkıda bulunan tüm ilgili konuların uygun ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ekonominin iş yeri türü ya da sektörü ne olursa olsun, risk değerlendirmeleri İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini ve ortaya çıkan riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak adına gerekli adımları belirlemek için hayati bir araçtır.

Sonuç olarak, işverenlerin değerlendirmelerinin uygun ve yeterli olması, daha sonra

uygun kontrol önlemlerinin alınması ve tehlikelerin veya iş faaliyetlerinin değişmesi

durumunda değerlendirmelerin gözden geçirilmesi ve gözden geçirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu şekilde işverenler, işle ilgili yaralanmalar veya sağlık sorunları

yaşayan kişilerin riskini azaltmak ve daha güvenli ve daha üretken bir çalışma ortamı

yaratmaya yardımcı olmak için spesifik riskler için spesifik risk değerlendirme yöntemlerini kullanmalıdır.

 

Gençler

İş yerindeki bir genç, 18 yaşına gelmemiş olan kişidir. Gençler iş yerinde aşağıdaki sebeplerden dolayı daha fazla risk altındadır:

 • Bilgi, deneyim ve/veya eğitim eksikliği
 • Gençlerin vücudunun tam olarak gelişmemiş olması 
 • Gençler:
 • risk almaya
 • aynı düzeydekiler grubu baskısına yanıt vermeye
 • aşırı hevesli olmaya daha yatkındır.

 

Riskler

Gençlerin işe alınmasından önce, genç için spesifik olan İş Sağlığı ve Güvenliği  risklerinin asgariye indirilmesi için gereken kontrol önlemlerinin tespit edilmesi için bir risk değerlendirilmesi tamamlanmalıdır. Şunlar dikkate alınmalıdır:

 

 • Gencin çalışacağı işyeri
 • Fiziki, biyolojik ve kimyasal ajanlar
 • İş ekipmanı
 • Çalışmanın organizasyonu ve dahil olan süreçler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
 • Belirli aktivitelerden kaynaklanan riskler, örneğin elle taşıma
 • Prosesler, örneğin patlayıcı üretimi
 • Tehlikeli iş, örneğin vahşi hayvan olması.

 

Kontrol önlemleri uygulamaya konulduktan sonra önemli bir risk kalırsa, risk

değerlendirmesinde gençlerin çalışmasının kısıtlanıp kısıtlanmamasının veya gencin

söz konusu işi yapmak için çalıştırılıp çalıştırılmamasının gerekli olduğu belirlenir.

Gençler aşağıdaki türlerde işleri yapmak için çalıştırılmamalıdır:

 

 • Fiziki veya psikolojik kapasitelerinin ötesindeki işler
 • Kendilerini insan sağlığı için kronik olarak zararlı olan maddelere maruz bırakan işler, örneğin toksik veya karsinojen olduğu bilinen işler veya genetik yoldan geçmesi muhtemel etkisi olanlar veya doğmamış çocuğa zarar vermesi muhtemel olan işler
 • Kendilerini radyasyona maruz bırakan işler
 • Deneyim veya eğitim eksiklikleri nedeniyle fark etmeleri muhtemel olmayan kaza riski içeren işler
 • Aşırı sıcak, gürültü veya titreşim nedeniyle sağlık riski taşıyan işler

 

Risklerin en düşük seviyeye indirilmesi kaydıyla gençlerin eğitimleri için gerekli işleri

yetkin bir kişinin kurallara uygun denetimi altında yaptığı durumlarda yukarıdaki

hususlara istisna getirilebilir.

 

Kontrol Önlemleri

Aşağıdaki kontrol önlemleri gerekebilir:

 • İşyeri intibak eğitimi
 • Deneyimli, sorumlu bir takım arkadaşının yakın denetimi veya akıl hocalığı
 • Spesifik sağlık gözetimi
 • Açık iletişim hatları
 • Yapılan işin türünün kısıtlanması
 • Çalışılan saatlerin kısıtlanması

 

Gençler çalıştırılırken dikkate alınması gereken diğer faktörler şunları içerir:

 • Belirli aktiviteleri gerçekleştiren gençler üzerinde kanunla konulan kısıtlamalar, örneğin araç kullanma;
 • Gerekli olan KKE’lerin bedenlerine, şekillerine , vesaireye uygun olmasının sağlanması
 • Sigorta gereklilikleri

 

Yeni Anne Olanlar ve Hamileler

Bir çalışan işverenine hamile olduğunu bildirdiğinde, çalışanın sağlığı hakkında alınan tıbbi tavsiyeler dikkate alınarak spesifik bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Risk değerlendirmesi doğmamış çocuğa veya halen emzirmekte olan bir kadının çocuğuna yönelik riskleri içermelidir.

Yeni anne olanlar ve hamileler aşağıdaki sebeplerle risk altındadır:

 • Doğmamış çocuk veya emzirilen çocuk fiziki, kimyasal ve biyolojik tehlikelerden etkilenebilir.
 • Anne vücudundaki değişiklikler nedeniyle fiziki, kimyasal, biyolojik ve iş yeri tehlikelerinden daha fazla etkilenebilir.

Potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri şunları içerir:

 • Fiziki riskler, örneğin uzun süre ayakta durma gibi ergonomik vücut pozisyonları veya ekranlı araç, vs. ile çalışırken gereken sıkıntılı vücut hareketleri, hava sıcaklığında aşırılıklar, kişisel koruyucu ekipman, elle taşıma, radyasyon (iyonlaştırıcı veya iyonlaştırmayan);
 • Kimyasal ajanlar, örneğin böcek ilaçları, kurşun, insan vücut hücrelerinde değişikliğe sebep olanlar (mutajenler), doğmamış bebeği etkileyen maddeler (üreme için toksik);
 • Biyolojik ajanlar, örneğin sarılık ve kızamıkçık gibi bulaşıcı hastalıklar
 • Çalışma koşulları, örneğin şiddet, stres, ruhi ve fiziki tükenmişliğe sebep olan çalışma saatleri ve yalnız çalışma saatleri

 

Potansiyel risklerin dışında, hamileliğin işi etkileyebilecek başka yönleri de vardır,

örneğin:

 • Sabah bulantısı ve baş ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Varisli damar
 • Hemoroid
 • Sık sık tuvalete gitmek
 • Kilo alımı
 • Yorgunluk
 • Denge
 • Rahatlık

 

Engelli Çalışanlar

Risk değerlendirmelerinde engelli işçiler dahil olmak üzere işten etkilenen tüm kişilerin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Engelli işçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği özellikle acil durumlarda olmak üzere riske atılmamasını sağlamak için özenli davranılmalıdır.

Yapılmakta olan belirli bir işten kaynaklanan tehlikelere ek olarak, engelli işçiler aşağıdakilerden dolayı daha büyük risk altında olabilir:

 • Güvenli giriş ve çıkış ve acil durumda tahliye için azalmış hareketlilik
 • Konfor tesislerine erişebilme
 • Tehlikeler ve acil durumların fark edilmesi için azalmış duyusal girdi, örneğin işitme, görme yeteneği;
 • Azalmış iletişim kabiliyeti, örneğin konuşma, işitme veya görme yeteneği
 • Cisimleri kaldırma, taşıma veya hareket ettirme için azalmış kabiliyet
 • Ergonomik tehlikeler, örneğin ulaşma mesafeleri
 • Risklerin nasıl azaltılabileceği hakkında karar alınırken engelli işçilerle istişare edilmeli ve gerektiğinde uzman tavsiyesi alınmalıdır.

 

Yalnız İşçiler

Yalnız işçiler yakın veya direkt denetim olmaksızın kendi başlarına çalışan kişilerdir.

Sabit müesseselerdeki insanlar dahil olmak üzere çok geniş yelpazedeki durumlarda

bulunurlar, buralarda:

 • Yalnızca bir kişi çalışır, örneğin küçük atölyeler, benzin istasyonları, büfeler, dükkanlar ve ev işçileri;
 • İnsanlar binada diğerlerinden ayrı çalışır, örneğin fabrikalar, ardiyeler, bazı araştırma  ve eğitim müesseseleri, bahçe bakım, sosyal tesisler veya fuarlar;
 • İnsanlar normal saatler dışında yalnız çalışır, örneğin temizlikçiler , güvenlik, özel üretim, bakım veya onarım personeli;
 • Sabit üstlerinden uzakta çalışan geçici işçiler, şunlar dahildir:
 • inşaat, teçhizat montajı, bakım ve temizlik işleri, elektrik onarımları, asansör onarımları, boya ve dekorasyon, araç kurtarma, vs.;
 • Özel güvenlik kuruluşları;
 • O ülkede ofisleri olan kuruluşlar;
 • Uydudan yayın yapan televizyon (CNN, BBC World);
 • Yerel basın ve iş dünyası gazeteleri; ve
 • Uluslararası Meteoroloji Ofisi.

 

Gerektiğinde riskten kaçınma hakkında uygun brifing ve eğitimle birlikte seyahatten

önce spesifik varış yerine göre uyarlanmış ilgili bilgiler verilmelidir. Seyahat eden çalışanlara kilit konuların detayları net bir şekilde açıklanmalıdır. Kontrol önlemleri ve emniyetli çalışma sistemleri geliştirilirken işverenler aşağıdakileri dikkate almalıdır:

 

 • Ziyaret öncesi ve sonrası brifingler
 • Endüstri, istihdam, yangın ve İş Sağlığı ve Güvenliği hukuku
 • Sigorta ayarlamaları
 • Kişisel sağlık gereksinimleri
 • Mali ayarlamalar
 • Kişisel güvenlik
 • Konaklama
 • Ülke içi seyahat
 • Dini farklılıklar ve dini kanunlar
 • Sosyal yapı ve çocuk ve kadınların çalıştırılması 
 • Acil durum ve beklenmedik durum ayarlamaları
 • 24 saat kuruluş irtibat yetkilileri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleriniz Kontrol Altında! EFOR OSGB