İSG Geliştirme Sözleşmesi

187 Sayılı İSG Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

İSG Geliştirme Sözleşmesi – Uluslararası Çalışma Örgütü, İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi (2006) başlıklı bu 187 Sayılı Sözleşmeyi şu şekilde kabul etmiştir:

• İş kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin küresel boyutunun farkında olarak ve bunları azaltmak için gerekli tedbirlerin
alınmasının devam ettirilmesinin gerekliliğine inanarak,
• İşçilerin genel hastalıkları veya işten kaynaklanan meslek hastalıkları ve kazalara karşı korunmalarının ILO Anayasası’nda belirtildiği gibi
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün amaçlan arasında olduğunu hatırlatarak,
• İş kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin verimlilik,ekonomik ve sosyal gelişme üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olarak,
• ILO’nun 1998 tarihli Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve Bu Bildirgenin İzlenmesi enstrümanını göz önünde tutarak,
İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 1981 tarihli 155 Sayılı Sözleşme’yi, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 1981 tarihli 164 Sayılı Tavsiye Kararı’nı ve İş Sağlığı ve Güvenliğini geliştirmeye yönelik Uluslararası Çalışma Örgütü’nce kabul edilen diğer belgeleri not ederek,
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin geliştirilmesinin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün herkes için saygın iş gündeminin bir parçasını oluşturduğunu hatırlatarak,

Bu sözleşmenin amaçları:

• Bu Sözleşmeyi onaylayan Türkiye, en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarının temsilcilerine danışarak, ulusal politika, ulusal sistem ve ulusal program geliştirme yoluyla iş kazalarım, meslek hastalıklarını ve ölümleri önlemek için İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli
geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
• Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliğini geliştirme çerçevesi ile ilgili belgelerinde belirlenen ilkeleri dikkate alarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ulusal sistem ve ulusal programlar aracılığıyla, aşamalı olarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmeye yönelik etkin tedbirler alacaktır.
• Türkiye, en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşları temsilcilerine danışarak, ILO’nun İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin
sözleşmelerini onaylamak için ne tür tedbirlerin alınabileceği hususunu periyodik olarak gözden geçirecektir.

Bu sözleşmeye göre Türkiye:

• Ulusal bir politika belirleyerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı geliştirecektir.
• İşçilerin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hakkı, ilgili her seviyede geliştirecek ve ilerletecektir.
• Ulusal politikasını belirlerken, ulusal şartların ve uygulamanın ışığında ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işveren ve işçi kuruluşlarına danışarak, iş risklerini ya da tehlikelerini değerlendirmek; iş riskleri ya da tehlikeleri ile kaynağında mücadele etmek; bilgilendirme, danışma ve eğitimi içeren ulusal önleyici güvenlik ve sağlık kültürünü oluşturmak gibi temel ilkeleri geliştirecektir.

Bu sözleşmeye göre Türkiye,

• En fazla temsil kabiliyetine sahip işveren ve işçi kuruluşlarına danışarak, İş Sağlığı ve Güvenliği için ulusal bir sistem kuracak, sürdürecek, sürekli geliştirecek ve belirli sürelerle gözden geçirecektir. • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal sistem, aşağıdakileri de içerecektir:
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi, gerekli görülürse, aşağıdakileri de kapsayacaktır;
– İş Sağlığı ve Güvenliği konularıyla ilgili ulusal bir üçlü danışma organı veya organları;
– İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri;
– İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin sağlanması;
– Ulusal yasa ve uygulamaya uygun iş sağlığı hizmetleri;
– İş Sağlığı ve Güvenliği konularında araştırma;
– İş kazaları ve meslek hastalıklarını kapsayan ilgili sigorta veya sosyal güvenlik sistemleri ile işbirliği için hükümler;
– Mikro işletmelerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve kayıt dışı ekonomide, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin koşulların sürekli gelişimi için destek mekanizmaları.
Bu sözleşmeye göre, Türkiye, en fazla temsil kabiliyetine sahip işveren ve İşçi kuruluşlarına danışarak, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ulusal bir program düzenleyecek, uygulayacak, izleyecek, değerlendirecek ve belirli sürelerle gözden geçirecektir.

Bu sözleşmeye göre Ulusal Program:

• Sağlık ve güvenlik bakımından ulusal önleyici kültürün gelişmesini teşvik edecek;
• İş kazaları, meslek hastalıkları ve ölümleri önlemek ve iş yerinde sağlık ve güvenliği geliştirmek amacıyla, ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak,
makul ve uygulanabilirliği ölçüsünde, işle ilgili tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirerek işçilerin korunmasına katkıda
bulunacak;
• İş Sağlığı ve Güvenliği için, ulusal sisteminin analizini de kapsayacak şekilde, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin ulusal durum analizi yapılacak ve
gözden geçirilecek;
• Kaydedilen gelişmenin amaçlarını, hedeflerini ve göstergelerim içerecek;
• Mümkün olduğu takdirde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını aşamalı olarak gerçekleştirmeye yardımcı olacak diğer tamamlayıcı ulusal
programlar ve planlar vasıtasıyla desteklenecektir.
Bu Sözleşmeyi onaylayıp yukarıdaki sözü edilen on yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde, bu madde gereğince, fesih hakkını kullanmayan, yeni bir on yıllık süreye tabi olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süreyi takip eden ilk yıl içerisinde ve bu maddede öngörülen koşullar çerçevesinde feshedebilir.

Konferans, bu Sözleşmeyi değiştiren yeni bir Sözleşmeyi kabul etmesi hâlinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmedikçe:

• Değiştirilmiş yeni Sözleşmenin bir üye ülke tarafından onaylanması, yukarıdaki hükümleri dikkate alınmaksızın ve değiştirilmiş yeni Sözleşme
yürürlüğe girmiş olması kayıt ve şartı ile bu Sözleşmenin derhal feshini gerekecektir.
• Bu Sözleşme, değiştirilmiş yeni Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, üye ülkelerin onayına açık tutulamaz.
Bu Sözleşme, onu onaylamış olan ancak değiştirilmiş yeni Sözleşmeyi onaylamamış olan üye ülkeler için her hâlükârda mevcut şekli ve içeriği ile
yürürlükte kalmaya devam eder.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.