İşe Başlama Eğitimi

İşe başlama eğitimi, ilgili yönetmeliğin 4. Maddesinde söylendiği gibi; işçi çalışmaya fiilen başlamadan önce, yapacağı işe, olduğu takdirde kullanacağı iş ekipmanına ve çalıştığı işe özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren tüm konular hakkında uygulamalı biçimde verilen eğitimleri ifade etmektedir.

Bu eğitimler işveren tarafından veya işverenin görevlendirdiği iş konusunda bilgi sahibi olan ve deneyimli çalışanlar tarafından verilebilir. İşe başlama eğitimi, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen süre zarfında işçinin tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve eğitim uygulamalı verilmelidir. İşe başlama eğitim süresi her çalışan için en az 2 saat olacak şekilde düzenlenecektir. Bu eğitimlerde geçen süre iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim sürelerinden sayılmayacaktır.

İşe Başlama Eğitimi Konuları

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

4. Diğer konular

(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik için tıklayınız

 

 

EFOR OSGB