İş Sağlığı ve Güvenliği Gözetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Gözetimi

Dünya Sağlık Örgütü Kuruluş Yasası

Sağlık; sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) İşsağlığı Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımına göre:

“Her türlü işte çalışan işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü işçilerin sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini, özetle işin işçiye, uygunluğunun sağlanmasını amaçlar”.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Madde 23

1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gereğinde başka toplumsal koruma yollarıyla desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24

Herkesin iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dönemsel tatiller dahil, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır.

Meslek Hastalığı Tanımı

Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

Meslek Hastalıkları ve Periyodik Muayeneler

Meslek Hastalıklarının tanınmasında, periyodik muayenelerin usulüne uygun olarak yapılmasının yani gerekli çeşitli laboratuvar tetkikleri ile birlikte yapılmasının önemi büyüktür.

Periyodik muayenelerin amacı, meslek hastalıkları tanılarının olabildiğince erken konulması ve hastalığın maluliyetinin durdurulmasıdır.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Sorunlar

– Kayıtlar yetersiz (Ölüm, sakatlık ya da yaralanma varsa kayıt tutuluyor),

– Meslek Hastalıkları (Tazminat nedeniyle sadece Meslek Hastalıkları Hastanesi tanı da yetkili) tanısı koymada güçlükler,

– Sendikalar duyarsız, işçi sınıfı bilinçsiz,

– Mesleki eğitim yetersiz,

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Çözüm Önerileri

-“Ramak Kaldı Kazalar” da dahil tüm kazalar kayıt edilmeli.

– İşyeri “ortam ölçümleri” yapılmalı.

– İşe giriş, aralıklı kontrol (periyodik) muayeneler düzenli yapılmalı, özel laboratuvar yöntemleri ile desteklenmeli.

– İşyerlerinde kullanılan tüm kimyasalların “malzeme güvenlik bilgi formları” olmalı.

Risk Analizi

Meslek hastalıklarının önlenmesinde en önemli veri kaynağıdır.

Çalışanlarda görülen sağlık sorunları

 1. Toplumda görülen genel hastalıklar çalışanlarda da görülür (Kış aylarında üsye, yaz aylarında ishal vb.)
 2. Çalışma ortamına bağlı olarak bazı hastalıklara yakalanma ve hastalığın seyrinin daha kötü olmasına neden olan işle ilgili hastalıklar (kr. bronşit, cilt hastalıkları, koroner arter hastalığı vb.)
 3. Meslek hastalıkları ve iş kazaları (kurşun zehirlenmesi, pnömokonyoz vb. gibi çalışanların doğrudan o işi yaptıkları için başlarına gelen rahatsızlıklardır).

İşyerinde Sağlık Riskleri

İş sağlığını etkileyen fiziksel faktörler:

 • Gürültü,
 • Titreşim,
 • Aydınlatma,
 • Isı ve nem,
 • Işınlar,
 • Basınç değişimleri,

İş sağlığını etkileyen mekanik faktörler:

 • Ağır yük kaldırma ve taşıma,
 • Duruş bozuklukları,
 • Ergonomik sorunlar,
 • Kazalar,

İş sağlığını etkileyen kimyasal faktörler:

 • Madenler,
 • Solventler,
 • Zehirli gazlar,
 • Asitler, alkaliler,
 • Boyalar,
 • Pestisitler,
 • Herbisitler,

İş Sağlığını etkileyen tozlar:

 • Silikozis,
 • Bisinozis,
 • Asbestozis,

İş sağlığını etkileyen biyolojik faktörler:

 • Şarbon,
 • Bruselloz,
 • Tetanos
 • Parazitler,
 • Kuduz,
 • Tbc,

İş Sağlığını etkileyen psiko-sosyal riskler:

 • Stres,
 • Vardiyalı çalışma,
 • Tek düze iş
 • Aşırı yorgunluk,
 • Tükenmişlik,

Asbeztoz

 • Akciğer-kalp hastalığı olanlar,
 • Kontrol edilemeyen hipertansiyon,
 • Göğüs deformitesi,
 • Bağışıklık sistemini zayıflatan kronik hastalıklar,
 • Tbc,
 • Kronik gırtlak hastalıkları,
 • Ses telleri hastalıkları,
 • Aşırı şişmanlık vb. işe giriş muayenesinde elenmeli

İşe Giriş Muayeneleri

 • Anamnez,
 • Tüm fizik muayene,
 • Rutin laboratuar tetkikleri,
 • İşin özelliğine göre özel tetkikler,
 • Gerekiyorsa koruyucu aşılar

Aralıklı Muayeneler

 • Yapılan işin ve işyerinin niteliğine göre belli aralıklarla yapılan muayenelerdir (3, 6 ay, yılda 1 veya 2,3 yılda bir yapılması gereken tetkik ve muayeneleri içerir.)

Özel Tarama Muayeneleri

 • Kronik hastalığı olanlara,
 • Yaşlı işçi, çocuk işçi, gebe işçi, 2 yaşından küçük çocuğu olan çalışanlar, özürlü işçiler, kadın işçiler gibi özel risk gruplarına yönelik taramalar,
 • Belli hastalıklara yönelik taramalar, (HT, KOAH, Metabolik Sendrom vb) 

Hastalık Sonu İşe Dönüş Muayeneleri

 • Meslek hastalığı veya diğer hastalıklardan sonra veya herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle 21 gün işten ayrı kalmak zorunda olan işçilere, geçirilen hastalığın veya kazanın vücutta yaptığı olumsuz durum değerlendirilerek, işe devamının tartışıldığı, alınması gereken önlemler ve eğitimlerin yapıldığı muayenedir.

İşyeri Ortam Analizleri

 • İşyerindeki zararlıların ölçümü
 • MAC: Maximum allowable concentration
 • TLV: Threshold limit value,Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.  Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz TAMAM!