İş Ekipmanlarının Kullanımında İSG

İş Ekipmanlarının Kullanımında İSG

İş ekipmanlarının kullanımında İSG kurallarına uyulması İş Sağlığı ve Güvenliği açısından son derece önemlidir.

 • Bakım, İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamıdır.
 • İş ekipmanı, işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatıdır.
 • İş ekipmanının kullanımı, iş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyetidir.
 • Maruz kişi, tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişidir.
 • Operatör, iş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanlardır.
 • Özel risk taşıyan iş ekipmanı, tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş ekipmanıdır.
 • Periyodik kontrol, iş ekipmanlarının, ilgili mevzuatta öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir.
 • Tehlikeli bölge, İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgedir.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları

 • Ekranlı araç, uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araçtır.
 • Operatör, esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişidir.
 • Çalışma merkezi, operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma alandır.

Elle Taşıma İşlerinde İSG;

Elle taşıma işi, bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

Kişisel Koruyucu Donanımlarda İSG Kavramları

 • AT, Avrupa Topluluğudur.
 • AT Tip İnceleme Belgesi, onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen KKD’nin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu gösterir belgedir.
 • AT Uygunluk Beyanı, imalatçının piyasaya arz ettiği KKD’nin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgedir.
 • Komisyon, Avrupa Birliği Komisyonudur.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD);  Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemelerdir. Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün hâline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımdır. Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

İSG Kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yetkili OSGB olarak hizmet vermekteyiz.