(ÇASGEM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

 ÇASGEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), bu kanunda yazılı vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve dışındaki resmi ve hususi daire ve müesseselerle temas ve iş birliği mevzularında vekâletin muvafakatini istihsal etmek kaydiyle re’sen muhabere ve temaslarda bulunabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin idare organları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ile Danışma Kurulundan müteşekkildir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) görev ve amacı;

 • Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, işçi işveren ilişkileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite yönetimi, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konular ile iş yerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek İş yeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak, sertifikalandırmak, bu konularla ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personel için eğitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek.
 • Çalışma meseleleri üzerinde Milli ve milletler arası bölge seminerleri tertip etmek.
 • Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda vesaik toplamak,
 • Alakalıların talebi veya muvafakati ile iş yerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile ilgili meselelerini inceleyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak.
 • İmkanları nispetinde istatistikler hazırlamak.
 • Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alakalı derleme ve neşriyat yapmak.

Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı, Eğitim ve Araştırma Merkezinin amiri olup Çalışma Vekili tarafından tayin edilir. Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı aşağıda yazılı vazifeleri ifa eder:

 • Eğitim ve Araştırma Merkezinin işlerini bu kanunun hükümleri dairesinde yürütmek ve idari, mali ve diğer her türlü muamelatını tedvir etmek.
 • Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek ve bu Kurul tarafından alınan kararlar hakkında gerekli muameleyi yapmak.
 • Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tayin olunur. Müdürün gaybubetinde kendisine vekâlet eder. Müdür tarafından verilen vazifeleri ifa eyler.

Çasgem Danışma Kurulu

ÇASGEM Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

ÇASGEM Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.
 • Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirmek.  Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek.
 • Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak.
 • ÇASGEM Danışma Kurulu üyelerinin ekseriyeti ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Reylerin müsavatı hâlinde kurul reisinin bulunduğu tarafın reyi muteberdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere katılanlar, gerektiğinde sınava tabi tutulurlar ve başarılı olanlara sertifika veya katılım belgesi verilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi haricinden getirtilecek yabancı profesör, mütehassıs, konferansçı ve teknik elemanlara verilecek ücret, yevmiye ve yolluklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tasvip edilecek bir mukavele ile tespit olunur.

Efor OSGB istanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği Bizimle Emin Ellerde!…