Çalışma ve İnsan

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Maliyeti

Çalışma ve İnsan

Çalışma ve İnsan-İnsan, tarih boyunca yaşamını sürdürmesi için gerekli olan yiyecek, içecek, giyecek, konut gibi temel gereksinmelerini ancak çalışma eylemi ile sağlayabilmiştir. İnsanın kendi yaptığı iş aletlerini çalışma eyleminde kullanmaya başlaması, toplumsal yaşamında büyük bir aşama olmuştur. Böylece insanlar yaptıkları iş aletleri ile doğayı denetim altına alma ve sürekli olarak dönüştürme olanağına kavuşmuşlardır. Bu gelişmeler sonucunda insan çalışma eylemi ile doğada bulunan nesneleri kendi yaşamı için gerekli maddi varlıklara dönüştürebilmiştir. Doğada bulunan aletlerin işlenmeden oldukları gibi kullanılışından özel iş aletlerinin yapımına geçiş, çalışma yaşamında ve insanın doğayı dönüştürme eyleminde çok büyük gelişmelere neden olmuştur. İnsanın temel gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla maddi servetlerin üretiminde kendine büyük faydalar sağlayan iş aletlerine olan gereksinimi giderek artmış ve bu da yeni üretim araçlarının geliştirilmesine yol açmıştır. İnsanlığın tüm tarihsel süreci içerisinde çalışma ortamı, üretim araçları ve çalışan insan sürekli etkileşim içinde olmuştur. Bunun sonucunda da çeşitli sağlık ve güvenlik sorunları gündeme gelmiştir.

İnsan yaşamak için tüketmek ve tüketebilmek için de üretmek zorundadır. Üretim süreçlerine katılan insanın sağlığındaki bozulmalar ilkçağlardan itibaren fark edilmiş ve çözümü aranan bir konu olmuştur. Arkeolojik ve antropolojik bulgular ilk dönemlerden itibaren insanların çeşitli alet ve araçların rahat, ergonomik ve güvenli kullanımına uygun olmasına özen gösterdiklerini ortaya koyuyor.

İnsan yaşamak için tüketmek ve tüketebilmek için de üretmek zorundadır. Üretim süreçlerine katılan insanın sağlığındaki bozulmalar ilkçağlardan itibaren fark edilmiş ve çözümü aranan bir konu olmuştur. Arkeolojik ve antropolojik bulgular ilk dönemlerden itibaren insanların çeşitli alet ve araçların rahat, ergonomik ve güvenli kullanımına uygun olmasına özen gösterdiklerini ortaya koyuyor.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça enfeksiyonlar, iş kazaları, meslek hastalıkları, ağır iş yükü, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerinin kontrol altına alınmasıyla oluşturdukları risk düzeyleri azalmış, diğer yandan yeni çalışma biçimlerine bağlı ergonomik sorunlar, kas iskelet sistemi hastalıkları, allerjiler, psikososyal sorunlar gibi yeni hastalıklar ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde ise, saptanabilen hastalıklar içinde kristalin silika, kurşun, civa, arsenik maruziyetleri gibi geleneksel meslek sağlığı sorunları güncelliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda, yoğun ekranlı araç kullanımı ve duruş bozukluklarına bağlı kas eklem problemleri, işsizlik, vardiyalı ve uzun sürelerle çalışma, ücret yetersizliği gibi psikososyal sorunlar ve kimyasal kullanımının hayatın her alanında kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımının tetiklediği allerjik hastalıklar gibi yeni sorunlar da karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ve bilimin itici gücüyle gelişimin bir sonucu olarak günlük hayatımıza yeni giren nano teknoloji ürünlerinin henüz bilmediğimiz toplum ve meslek sağlığı sorunlarına yol açması kaçınılmaz olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde işletmeler ve ülke ekonomileri için en önde gelen değer çalışanların sağlığı ve güvenliği ile yaşanan çevrenin sağlıklı olmasıdır. Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi başarılı bir iş yaşamının gereği olmaktan öte, toplumlar üstü bir iş etiği değeridir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.  Efor OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliğiniz TAMAM!

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB