Binalarda Gürültü, Titreşim, Radyasyon

Binalarda Gürültüden Korunma

Binalarda Gürültü, Titreşim, Radyasyon

Gürültü Titreşim Radyasyon

Gürültüyle ilgili (gürültüden kaynaklanabilecek) risklerin değerlendirilmesinde özel önem verilecek hususlar şunlardır:

• Anlık darbeli gürültüye maruziyet dâhil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,

• Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine,

• Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,

• Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü arasındaki ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine,

• Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,

• İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilerine,

• Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,

• Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,

• Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere,

• Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına özel önem verir. İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar ve hangi tedbirlerin alınacağını belirler. İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle;

• Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi hususlarını göz önünde bulundurur. İş yerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti hâlinde, işveren;

• Belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

• Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar.

Binalarda Titreşimden Korunma

Titreşim (vibrasyon) , mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. Diğer bir ifade ile titreşim, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayıdır. Titreşimin özelliğini, frekansı, şiddeti ve yönü belirler. Titreşim, frekans bantlarına ayrılarak; vibrasyon detektörü (oktav bantları) ile ölçülür. Ölçüm yöntemi olarak,

• İnsan vücudunun titreşimle temasta olduğu noktalardan ölçülür,

• El kol titreşiminde ölçüm, elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden ölçülür,

• Tüm vücut titreşiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür,

• Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür.

• Her titreşim kaynağı için bir ölçüm kartı tutulur. Ölçüm yapılan noktalar ve alınan değerlerin tümü, kayıt altına alınır,

• Titreşim ölçüm kartı yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere hazır bulundurulur. Titreşim ölçüm sonuçlarına, istemeleri halinde işçi ve/veya temsilcileri tarafından ulaşılabilir.

Radyasyon ve Enfraruj Işınlardan Korunma

Radyasyon Latince bir kelime olup dilimizde ışıma olarak kullanılır. Atomlardan, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan enerjiye radyasyon enerji denir. İş yerlerinde radyasyonun kullanılması ve denetlemesi ülkemizde “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu” tarafından yapılır.

Özel geçirgen seramikler vasıtasıyla uyguladığı ışınlar kan dolaşımını hızlandırır. Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırarak vücudun sıhhatini artırır. Uzak infrared ışınlar, 5-14 mikron dalgaboyundaki ışınlardır. İnsan vücuduna en faydalı insan vücut frekansı 8-14 mikron olduğundan uzak infrared ışınlar insan vücudu için hayati önem kazanmaktadır. Uzak infrared ışınlardan yayıyan ısı ve ışık radyant ısı olduğundan sıcaktır.

Radyasyon ikiye ayrılır. İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan. İyonlaştırıcı radyasyon atomlardan elektron sökebilir ki, parçacık (alfa, beta, nötron) ve dalga (gama ve X-ışınları) olmak üzere ikiye ayrılır. Diğer taraftan iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ise, atomlardan elektron sökemez ki, infrared, görünür, mikrodalga, radyo dalgası olarak çeşitlendirilebilir. Radyasyon, gözle görülememekte, kokusu alınamamakta, sesi duyulamamakta, tadı alınamamaktadır. Bu yüzden radyasyonun varlığı değişik cihazlar ile takip edilmektedir.

Efor OSGB istanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği Bizimle Emin Ellerde!…

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB